தேசிய ஷூரா சபையின் அங்கத்துவ அமைப்புக்களின் பெண் பிரதிநிதிகளுடனான சந்திப்பு:

nsc

தேசிய ஷூரா சபையில் அங்கத்துவம் வகிக்கும் அமைப்புக்களின் பெண் பிரதிநிதிகளுடனான சந்திப்பு ஒன்று அதன் பிரதித் தலைவர் சகோதர் டீ.கே. அசூர் தலைமையில் கொழும்பில் நடைபெற்றது.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top